Addera assistans värnar om din personliga integritet och strävar alltid att skydda dina personliga uppgifter på ett säkert sätt. Addera assistans AB (559173-4024) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Personuppgifter
I samband med att du till exempel ansluter som kund hos oss, eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller söker arbete hos oss så delar du frivilligt med dig av information om dig såsom namn, e-mailadress och kontaktuppgifter. Denna information använder vi för att kunna kontakta dig och/eller skicka ut information och nyhetsbrev. Dina personuppgifter Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För all behandling av dina personuppgifter finns någon av följande rättsliga grunder. Samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. Läs mer nedan.

Våra kunder
För våra kunder behandlar vi uppgifter såsom ditt namn, adress, personnummer. Vi behandlar också uppgifter om e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall om anhöriga som kontaktperson. Vi behandlar också uppgifter om dina sociala insatser och i vissa fall uppgifter om hälsa.
Vi behandlar dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt de lagar som styr vår verksamhet. Vi har en skyldighet enligt LSS att dokumentera insatser och att spara denna dokumentation en tid innan den får gallras. Vi behandlar också personuppgifter utifrån vårt avtal vi tecknat med våra kunder, för att uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter.

Vi behandlar inte dina personuppgifter utifrån något annat ändamål eller till något annat syfte.

Potentiella kunder
Om du kontaktar oss för att du vill ansluta som kund hos oss, så behandlar vi personuppgifter om dig om du har samtyckt till detta. Det kan handla om ditt behov av personlig assistans. Dessa personuppgifter sparar vi så länge du samtycker till det, men maximalt i 3 år. Om du blir kund hos oss blir den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter istället rättslig förpliktelse och avtal.

Arbetssökande
När du söker arbete hos oss behandlar vi dina personuppgifter utifrån att du har lämnat ett samtycke till detta. Vi kan inte behandla en ansökan om arbete utan att samtidigt behandla dina personuppgifter. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat än anställningsprocessen och dessa lämnas inte vidare till någon annan.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi har tydliga rutiner, policys och regler kring dataskydd. Endast behörig personal har tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete. Vårt datasystem håller hög säkerhet.

Lämnar vi ut dina personuppgifter till någon annan?
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när det krävs enligt lagkrav eller avtal.

Rätt att begära ut information
Om du har funderingar och frågor kring vilka personuppgifter Addera assistans har om dig eller vill uppdatera/ta bort personuppgifter så skickar du en undertecknad begäran per post, adressen hittar du på vår hemsida. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Addera assistans och att få uppgifter rättade.

Mottagande av e-post
Addera assistans måste hantera personuppgifter i inkommande e-post. När e-posten är emottagen hanteras e-posten olika beroende på innehållet i denna. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter om dig själv eller andra i e-post då det inte är ett säkert sätt att kommunicera på.

Dataskyddsombud
Andreas Heeger ( 070-0039323 ) eller andreas@adderaassistans.se, Addera assistans AB